Previous Next


'M. Smith, Lake Wallenpaupak, Pennsylvania' © Michael Itkoff